IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Aizvadīta Eiropas Savienības jaunatnes jomas direktoru sanāksme

.

No 22. -23. martam Zviedrijas ES Padomes prezidentūras trio ietvaros norisinājās Jaunatnes ģenerāldirektoru sapulce. Sanāksmē piedalījās IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktores vietniece jaunatnes jomā Randa Ķeņģe un Eiropas Jaunatnes dialoga projekta koordinatore Renāte Mencendorfa.

Sanāksmē Zviedrijas jaunatnes padomes un Eiropas Jaunatnes foruma jauniešu delegāti ziņoja Eiropas Jaunatnes konferences jauniešu izstrādātās rekomendācijas, Eiropas Komisija informēja par Eiropas Jaunatnes gada (EJG) rezultātiem, savukārt Jaunatnes partnerības (sadarbība starp Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi jaunatnes jomā) pētniece informēja par Eiropas Jaunatnes dialoga (EJD) izvērtēšanas ziņojumu.

Kā informēja Eiropas Komisija (EK) šobrīd ir tikai pirmie rezultāti par EJG, bet tie kopumā ir iespaidīgi. Eiropas Jaunatnes gads vēl daudzās dalībvalstīs turpinās, līdz šim Eiropas Jaunatnes portālā EJG kartē tika reģistrētas vairāk kā 30 tūkstoši aktivitātēs. Tieši šobrīd Eiropas Komisijas veic aptauju starp jauniešiem, EJG koordinatoriem (Latvijā tie ir  – biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”) un iesaistītajām pusēm (piem., tiem, kuri organizēja kādu pasākumu). EK pārstāve uzsvēra, ka EJG bija kā stimuls Eiropas jaunatnes stratēģijai un šobrīd vidusposma izvērtēšanai EK programmām jaunatnes jomā.

EJD izvērtēšanas ziņojuma mērķis bija noskaidrot jauniešu ar ierobežotām iespējām proporciju EJD aktivitātēs, analizēt dzimumu pārstāvniecību un identificēt jebkādas tendences demogrāfiskās iekļaušanas jautājumos. 49,5% EJD iesaistīto ir no minoritāšu grupām. Jaunieši no etniskām (11,59%), reliģiskām (14,12%), seksuālām (11,18%) minoritātēm un ar invaliditāti (4,95%) EJD procesā ir pārāk pārstāvēti, tāpat kā sievietes (64%) salīdzinot ar 34% vīriešu. Jaunieši no lauku reģioniem tiek pārstāvēti paredzamajā līmenī (32,35%), savukārt vismazāk EJD procesā tiek pārstāvēti NEET jaunieši (9,61% paredzamo 13,27%). Nacionālajā līmenī visās valstīs pārāk pārstāvēti ir seksuālo minoritāšu jaunieši un sievietes. Dzimumu līdzdalības atšķirības saistāmas ar plašāku tendenci – lai gan nav salīdzinošo datu, tomēr visās jaunatnes jomas aktivitātēs pakļautas dzimuma paternam, piem., Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātēs (tāpat kā NVO darbībā) vairāk iesaistās sievietes, kamēr vīrieši visbiežāk ir pārāk pārstāvēti tieši politiskajā līdzdalībā (t.sk. politiskajās partijās, parlamentos).

Ziņojuma ieteikumos minēts – definēt EJD mērķus daudz stratēģiskākus, nodrošināt atbalstu un vadlīnijas nacionālajām darba grupām, lai strādātu ar specifiskām mērķa grupām, apsvērt, kā EJD process var izcelt jauniešu balsis no specifiskām grupām, uzlabot kopējo EJD datu ievākšanas procesu.

Sanāksmē notika arī dalībvalstu pārstāvju darba grupas, kurās tika meklētas atbildes uz iepriekš iesūtītājiem jautājumiem, par to, kā uzlabot kopējo EJD procesu un kā EJD būtu jāizskatās pēc 10 gadiem. Idejas no darba grupām tika sadalītas divās daļās – iekļaušana un pieejamība un sekošana līdzi un izplatīšanas aktivitātes.

Darba grupu idejas iekļaušanai un pieejamībai – palielināt pieejamos datus sadarbībā ar Jaunatnes partnerību, nacionālā līmenī sagatavošanas un diskusiju aktivitātes ar NVO, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, iedrošināt neorganizētas jauniešu grupas piedalīties, veidot stratēģisku ilgtermiņa komunikācijas plānu, veidot ciešāku sadarbību ar citiem jaunatnes jomas partneriem, attīstīt un dalīties ar labās prakses piemēriem starp valstīm, kā sasniegt dažādās jauniešu grupas, visā EJD procesā vairāk iekļaut jaunatnes darbiniekus, starptautiskās jaunatnes NVO un pētniekus, Eiropas Komisijai uzņemties galveno lomu kā galvenajam procesa virzītājam, lai nodrošinātu pēctecību starp cikliem, redzamību  un inovācijas, ieviest vadlīnijas, kas nodrošina zināšanas un metodes, kā veikt jēgpilnu jauniešu līdzdalību, veicināt jaunieši-jauniešiem pieeju, nodrošināt pietiekamu finansējumu informēšanas aktivitātēm.

Darba grupu idejas sekošanai līdzi un izplatīšanas aktivitātēm – esošais 18 mēnešu cikls ir pārāk īss un īstenošanas aktivitātēm nepietiek kvalitatīvs laiks, iespējams viens cikl varētu būt divu prezidentūru trio ietvaros, nodrošināt jauniešiem draudzīgā valodā atgriezenisko saiti par visu kopējo EJD procesu, regulāras izvērtēšanas EJD rezultātiem un ietekmei, veidot pēcpasākumus nacionālā līmenī pēc Eiropas Jaunatnes konferencēm, nodrošināt balansu konferencēs starp pieredzējušiem dalībniekiem un jaunpienācējiem, EJD jābūt vairāk atzītam visās trīs Eiropas institūcijās, EJD būtu jāveido inovatīvas idejas un mērķtiecīgi mērķi, kurus iespējams sasniegt.

Sanāksmes otrajā dienā notika vizīte Vekšes pašvaldībā vienā no jauniešu centriem, kurš atrodas skolas telpās. Skola ir atvērta šī gada janvārī un ir moderna, pielāgota jauniešu vajadzībām. Skolā ir 360 skolēni, kur 40% ir ar citu dzimto valodu. Šiem skolēniem ir papildu atbalsts valodas apguvei un reizi nedēļā tiek pieaicināts kāds, kurš prot runāt skolēna dzimtajā valodā. Skolā skolēni staigā čībās vai zeķēs.

Jauniešu centrs atrodas skolas vidū, vestibilā un tajā ir ērti atpūtas krēsli un pufi, galdiņi ar krēsliem, neliela virtuvīte, pieejamas galda spēles, Tv ekrāns, pin-pong galds un biljarda galds. Visas aktivitātes jauniešu centrā tiek veidotas un izvērtētas kopā ar pašiem jauniešiem. Aktivitātes veicina iekļaušana un vienlīdzību,  kritisko domāšanu, cilvēktiesības, demokrātiskās vērtības un līdzdalību. Jauniešu centrā pa dienu uzturas tikai skolas skolēni, bet vakaros tas ir atvērts ikvienam. Jaunieši jauniešu centrā atrodas starpbrīžos un pēc stundām. Darbs ar jaunatni skolas laikā rada aktīvu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu starpbrīžos, nodrošina jauniešie pieaugušo klātbūtni, lai parunātos, sadarbībā ar skolu tiek veidotas aktivitātēs, kas veicina jauniešu attīstību. Jauniešu centrs ir kā tikšanās vieta, nodrošinot atbalstu mācībās, komandas veidošanas prasmes un skolēnu demokrātiskās vērtības. Centrā strādā 3 jaunatnes darbinieki, kuri vajadzības gadījumā palīdz arī ar mājasdarbu izpildi, jaunatnes darbinieki sadarbojas ar citiem skolotājiem skolā, sociālajiem darbiniekiem, policiju, daudz strādā tieši uz prevenciju. Jaunatnes darbiniekiem sniedz atbalstu arī jauniešu personīgās izaugsmes attīstīšanā, nodrošinot dažādu aktivitāšu īstenošanu.

Jaunatnes ģenerāldirektore sanāksmēs piedalās delegācijas no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Jaunatnes foruma pārstāvji, ES Padomes Ģenerālsekretariāta pārstāvji, kuri atbild par jaunatnes jautājumiem, starptautisko jaunatnes organizāciju pārstāvji un citi pieaicinātie pārstāvji. Sanāksmes norisinās katras ES Padomes prezidentūras ietvaros.

Foto: Zviedrijas prezidentūra.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM